Card Gate 500.000

2.900¥ 2.612¥

Dùng để nạp các game và dịch vụ do FPT Online phát hành và một số các game online khác nhận nạp thẻ Gate